24   -   
: - ""

' , , , , , , , , .
, .

:   " 24"    " "
** **

ùø äçéðåê âãòåï ñòø, òí ñâðå, åàáéå
ùø äçéðåê âãòåï ñòø, òí ñâðå, åàáéå

ùø äçéðåê, äøá îðçí ôøåù, åñâï äùø äøá îàéø ôøåù
ùø äçéðåê, äøá îðçí ôøåù, åñâï äùø äøá îàéø ôøåù
ñâï ùø äçéðåê äøá îàéø ôøåù ðåàí
ñâï ùø äçéðåê äøá îàéø ôøåù ðåàí


ùø äçéðåê âãòåï ñòø ðåàí
ùø äçéðåê âãòåï ñòø ðåàí

÷äì äîëåáãéí áîòîã
÷äì äîëåáãéí áîòîã


øàù òéøééú áéúø îàéø øåáéðùèééï
øàù òéøééú áéúø îàéø øåáéðùèééï

éå
éå"ø äúðåòä ìîòï éøåùìéí çééí îéìø á÷áéòú äîæåæä


(, ) (24 ) 050-818-2424:
 
:
:
:
:
24   -   

-
  : -
| " "
 
  :
| " "
 
  : '' -
| " "
 
  " -
| " "
 
  ' " -
| ' "
 
  : -
| " "
 
  " " -
| " "
 
  -
| " "
 
  : " - "
| ' "
 
  " ' ' -
| " "
 

| | |