24   -    : " "
:

: " "

"" " 130 ".


:   " 24"    ' "
** ? **

:

äøá éöç÷ ùéìú òí ä÷áåöä äùðéä
äøá éöç÷ ùéìú òí ä÷áåöä äùðéä

áòú àîéøú ÷ãåùä ùì ùîåðä òùøä
áòú àîéøú ÷ãåùä ùì ùîåðä òùøä

ëåáùéí àú î÷åí äî÷ãù
ëåáùéí àú î÷åí äî÷ãù


äøá àøéàì îîëåï äî÷ãù òí ä÷áåöä äøàùåðä
äøá àøéàì îîëåï äî÷ãù òí ä÷áåöä äøàùåðä

øàù äéùéáä äøá ðçåí àìéòæø øáéðåáéõ ùìéè
øàù äéùéáä äøá ðçåí àìéòæø øáéðåáéõ ùìéè"à

ä÷áåöä äøáéòéú òí àçã äøîé
ä÷áåöä äøáéòéú òí àçã äøîé"í

ä÷áåöä äùìéùéú
ä÷áåöä äùìéùéú
(, ) (24 ) 050-818-2424:
8. 8-10-2009 20:00
* -5
7. 6-10-2009 21:42
*


6. " 30-9-2009 02:40
*
"" " " " .

5. " 30-9-2009 02:36
*
' '" "4. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29-9-2009 12:34
*
?

!
3. " 29-9-2009 09:30
*
2. 28-9-2009 21:05
*
1. 28-9-2009 13:30
*


.

?

 
:
:
:
:
24   -    : " "

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |