24   -    : -
: - " 24"

: -

: , .
. ..

:   " 24"    ' "
** **

" , - .

, .

.


" 24" , ..

:
- •

äéìãéí òåæøéí ìäåöéà àáðéí îäúà îèòï îöã éîéï.
äéìãéí òåæøéí ìäåöéà àáðéí îäúà îèòï îöã éîéï.

äéìãéí òåæøéí ìäåöéà àáðéí îäúà îèòï îöã éîéï.
äéìãéí òåæøéí ìäåöéà àáðéí îäúà îèòï îöã éîéï.

äàåèåáåñ áðñéåï çéìåõ òé ùåôì
äàåèåáåñ áðñéåï çéìåõ òé ùåôì

äåöàú äàáðéí ùäéå áúà äîèòï îöã ùîàì äëåìì àáðé ùôä.
äåöàú äàáðéí ùäéå áúà äîèòï îöã ùîàì äëåìì àáðé ùôä.

äèø÷èåø îâéò ìçìõ.
äèø÷èåø îâéò ìçìõ.

äðäâ îåöéà àáðéí
äðäâ îåöéà àáðéí

äøëá ù÷åò îàçåø
äøëá ù÷åò îàçåø

äøëá ù÷åò îäöã.
äøëá ù÷åò îäöã.


çì÷ îäàáðéí ùäéå áúà äîèòï
çì÷ îäàáðéí ùäéå áúà äîèòï(, ) (24 ) 050-818-2424:
7. !!! 4-12-2009 13:50
*
6. -3 3-12-2009 06:15
*
. ...
5. 27-11-2009 11:33
*
4. 25-11-2009 16:34
*
- ? .
3. ? ? 25-11-2009 16:27
*
" . . / - . - ...
2. ? 25-11-2009 12:36
*
1. 25-11-2009 11:26
* \'
 
:
:
:
:
24   -    : -

-
  -
| '''''''
 
  -
| " "
 
  :
| " "
 
  : -
| " "
 
  : -
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : -
| " "
 
  : 4 -
| ' "
 
  : -
| " "
 
  : -
| " "
 

| | |