24   -    " "

" "

, , " " , , !!.

:   " 24"    " "
** **

: " ", ".
. , , .
. " , .

", .

" " ", . ! . ! " , " . " .

äâø''ç ùîøìø ðåùà ãáøéí ìôðé äðáçðéí.
äâø''ç ùîøìø ðåùà ãáøéí ìôðé äðáçðéí.

äâøç''ù ãééèù òí äðâéãéí ø' öáé øééæîï åø' çééí éòð÷ì ìéáåáéõ.
äâøç''ù ãééèù òí äðâéãéí ø' öáé øééæîï åø' çééí éòð÷ì ìéáåáéõ.

äîùôéò äâä''ö ø' çééí ùìåí ãééèù ááé÷åø áîáçï.
äîùôéò äâä''ö ø' çééí ùìåí ãééèù ááé÷åø áîáçï.

äðâéãéí ø' öáé øééæîï åø' çééí éòð÷ì ìéáåáéõ îâéòéí ìîáçï áìååé äâø''ç ùîøìø.
äðâéãéí ø' öáé øééæîï åø' çééí éòð÷ì ìéáåáéõ îâéòéí ìîáçï áìååé äâø''ç ùîøìø.

çì÷ îä÷äì áîáçï.
çì÷ îä÷äì áîáçï.

çì÷ îä÷äì.
çì÷ îä÷äì.(, ) (24 ) 050-818-2424:
1. 30-12-2009 15:30
*
"
 
:
:
:
:
24   -    " "

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |