24   -    " " -

" " -

- " (UN) " " , , " , " , " " .

:   " 24"    ' "
** **

" " , , " , – " ' ' - ' ( ) .

- 35 ( ) – ".

: - - – .

, .

äùø îøâé îùåçç òí éåñé àùãåú - öìí ù
äùø îøâé îùåçç òí éåñé àùãåú - öìí ù"ñ

äùø îøâé îùåçç òí éåñé àùãåú - öìí ù
äùø îøâé îùåçç òí éåñé àùãåú - öìí ù"ñ

äùø îøâé
äùø îøâé

îðäì äôøåéé÷è àéöé÷ ñåãøé òí äøá îðçí ùí èåá îòéøééú àìòã
îðäì äôøåéé÷è àéöé÷ ñåãøé òí äøá îðçí ùí èåá îòéøééú àìòã

îðäì äôøåéé÷è àéöé÷ ñåãøé òí äøá îðçí ùí èåá îòéøééú àìòã
îðäì äôøåéé÷è àéöé÷ ñåãøé òí äøá îðçí ùí èåá îòéøééú àìòãàéöé÷ àáéãðé òåæø ôøìîðèøé ùì ç
àéöé÷ àáéãðé òåæø ôøìîðèøé ùì ç"ë ãåã àæåìàé

àéöé÷ àáéãðé òåæø ôøìîðèøé ùì ç
àéöé÷ àáéãðé òåæø ôøìîðèøé ùì ç"ë ãåã àæåìàé

ãåáø ñéòú ù
ãåáø ñéòú ù"ñ áäñúãøåú

âãòåï äëäï - çáø îåòöú òéøééú îåãéòéï òéìéú
âãòåï äëäï - çáø îåòöú òéøééú îåãéòéï òéìéú


øôé îìàëé éå
øôé îìàëé éå"ø ñéòú ù"ñ áäñúãøåú

àéöé÷ ñåãøé òí éåñé àùãåú
àéöé÷ ñåãøé òí éåñé àùãåú

äøá ùí èåá òí öçé âáé îäàå
äøá ùí èåá òí öçé âáé îäàå"í

äøá ùí èåá òí öçé âáé îäàå
äøá ùí èåá òí öçé âáé îäàå"í

éæí äôøåéé÷è àéöé÷ ñåãøé
éæí äôøåéé÷è àéöé÷ ñåãøé
äøá øçîéí àìéèåá åäøá ùìîä áï òæøà áåâøé äôøåéé÷è
äøá øçîéí àìéèåá åäøá ùìîä áï òæøà áåâøé äôøåéé÷è

äøá øçîéí àìéèåá åäøá ùìîä áï òæøà áåâøé äôøåéé÷è
äøá øçîéí àìéèåá åäøá ùìîä áï òæøà áåâøé äôøåéé÷è


äøá àáà ùàåì, äøá ùìîä ñâéñ, åäøá âìéìé îáåâøé äôøåéé÷è
äøá àáà ùàåì, äøá ùìîä ñâéñ, åäøá âìéìé îáåâøé äôøåéé÷è


àåãé ÷ãí îðäì äúåëðéú îèòí ä÷øéä äà÷ãîéú ìåçõ éã ìøá âìéìé
àåãé ÷ãí îðäì äúåëðéú îèòí ä÷øéä äà÷ãîéú ìåçõ éã ìøá âìéìé


äøá âãòåï äëäï, äøá öéåï ëäï-äøá ùì ùòø äðâá åééùåáé òåèó òæä, äøá çééí áòãðé áðå ùì äøá ùîòåï áòãðé, ãåã ñåãøé ñîðë
äøá âãòåï äëäï, äøá öéåï ëäï-äøá ùì ùòø äðâá åééùåáé òåèó òæä, äøá çééí áòãðé áðå ùì äøá ùîòåï áòãðé, ãåã ñåãøé ñîðë"ì äçáøä äëììéú áéúø òéìéú


äòúåðàé éäåãä ùìæéðâø - éùøàì äéåí
äòúåðàé éäåãä ùìæéðâø - éùøàì äéåí

ùìîä ùøòáé ñâï ø
ùìîä ùøòáé ñâï ø"ò áéúø òéìéú îèòí ù"ñ(, ) (24 ) 050-818-2424:
9. 21-5-2012 12:37
* .
8. 11-6-2010 11:47
*
7. .. .. 11-6-2010 00:15
*
6. 4 ...... 31-5-2010 13:38
*
...???


... ???
!!!

??? ???

!
...


: ...(
5. 27-5-2010 22:54
* 1994
...
4. 25-4-2010 14:06
*
" " """"
3. 23-4-2010 17:19
*
" ""
2. 23-4-2010 07:39
*
1. 23-4-2010 02:58
*
 
:
:
:
:
24   -    " " -

-
  : -
| " "
 
  :
| " "
 
  : '' -
| " "
 
  " -
| " "
 
  ' " -
| ' "
 
  : -
| " "
 
  " " -
| " "
 
  -
| " "
 
  : " - "
| ' "
 
  " ' ' -
| " "
 

| | |