24   -   

" ...

: '   ' "
 

òåøëéí úãøåê
òåøëéí úãøåêàúø äçôéøåú
àúø äçôéøåú


äèø÷èåøéí îôðéí àú ä÷áøéí
äèø÷èåøéí îôðéí àú ä÷áøéí

öååú äàøëéàåìåâéí áåã÷éí àú ä÷áøéí
öååú äàøëéàåìåâéí áåã÷éí àú ä÷áøéí

îéåàù?
îéåàù?
ô÷÷é äúðåòä áàæåø áéú äçåìéí áøæéìé
ô÷÷é äúðåòä áàæåø áéú äçåìéí áøæéìé


äùøéôä áùãä ä÷åöéí
äùøéôä áùãä ä÷åöéí

äòöåøéí îúééáùéí áùîù
äòöåøéí îúééáùéí áùîù÷öéï äîùøä (îéîéï) ôå÷ã ìáãå÷ îé äöìí...
÷öéï äîùøä (îéîéï) ôå÷ã ìáãå÷ îé äöìí...

" 24"(, ) (24 ) 050-818-2424


:

:
1. oYEXnuTGNzuV 7-9-2013 23:35
* Emran
Your answer shows real ineenligtlce.
 
:
:
:
    24   -   
| | | |