24   -   : " " "

: " " "

", : ", ", ", ", , " 24" , ....

: - 24   ' "
 

äøä
äøä"â éåøí àáøâ'ì ùìéè"à áëðéñä ìáéú

îåãòåú äàáì áëðéñä ìáéú
îåãòåú äàáì áëðéñä ìáéú

äôåñ÷ äâãåì äøä
äôåñ÷ äâãåì äøä"â éò÷á éåñó ùìéè"à, äøä"â éåøí àáøâ'ì, åäøá äâàåï øáé àáøäí öå÷øîï ùìéè"à øàù éùéáåú áðé ò÷éáà åøàù éùéáú ëôø äøà"ä

áðé äøá æö'ì
áðé äøá æö'ì

äøá àáøâ'ì
äøá àáøâ'ì

îàåú äîðçîéí
îàåú äîðçîéí

 

äøä
äøä"â éò÷á éåñó åäøá àîðåï éöç÷áðå ùì äøá æö'ì
áðå ùì äøá æö'ì 

áðéå ùì äøá
áðéå ùì äøá

äî÷åáì äøá áðéäå ùîåàìé ùìéè
äî÷åáì äøá áðéäå ùîåàìé ùìéè"à îðçí àú äøá ðòéí àìéäå àç äøá æö'ì

äøá ðòéí àìéäå ùìéè
äøá ðòéí àìéäå ùìéè"à

äøä
äøä"â ùîåàì àåéøáê ùìéè"à

" 24"(, ) (24 ) 050-818-2424


:

:
1. 13-6-2010 07:04
*

.
.
2. 13-6-2010 10:09
*
( " " ') ( ) " " " ( ") " "
3. 13-6-2010 15:17
*
,
4. 13-6-2010 17:41
*
5. 13-6-2010 17:42
*
6. 3 13-6-2010 22:08
*
7. ? ? ? 16-6-2010 04:58
*
8. 28-6-2010 15:21
*
.
.
.
 
:
:
:
    24   -   : " " "
| | | |