24   -   : "
: - 24

: "

" " ", , , " 24" .

:   " 24"    ' "
** 2525 - **

äâàåï äøá øàåáï àìáæ-øàù éùéáú àåø äçééí áëðéñúå ìòöøú
äâàåï äøá øàåáï àìáæ-øàù éùéáú àåø äçééí áëðéñúå ìòöøú

ä÷äì äøá îçåõ ìáéú äîãøù öåôä áîñëé äòð÷ áùéãåø éùéø
ä÷äì äøá îçåõ ìáéú äîãøù öåôä áîñëé äòð÷ áùéãåø éùéøñôøé äøá ùðîëøå áòöøú
ñôøé äøá ùðîëøå áòöøú


äòéúåðàé äçøãé àäøåï âøðåú = îùôçä
äòéúåðàé äçøãé àäøåï âøðåú = îùôçä


àç äøá æö
àç äøá æö"ì äøá ðòéí àìéäå áëðéñúå ìòöøú

äøá àìáæ - øàù éùéáú àåø äçééí
äøá àìáæ - øàù éùéáú àåø äçééí


äâø
äâø"é îîï ùìéè"à áòöøú


äâø
äâø"ã âøåñîï øáä ùì îâãì äòî÷ áøàéåï îäòöøú


äâø
äâø"ã âøåñîï îâéò ìòöøú


äâø
äâø"ã âøåñîï ðåàí

äøá äøàùé ùìîä îùä òîàø ðåàí
äøá äøàùé ùìîä îùä òîàø ðåàí


äôééèï éçéàì ðäøé
äôééèï éçéàì ðäøé

äøàùì
äøàùì"ö äøá ùìîä îùä òîàø áéöéàúå ìòöøú
(, ) (24 ) 050-818-2424:
 
:
:
:
:
24   -   : "

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |