24   -    "
:

"

" . " 24" ...

:  - " 24"    ' "
** ? 1900502424 **äæîø òîøí áåôøä äé
äæîø òîøí áåôøä äé"å îðâï òì äòåã
îðçä äòøá îø éåñé áðéæøé äé
îðçä äòøá îø éåñé áðéæøé äé"å
äôééèï äîäåìì îø éåáì àéáâé äé
äôééèï äîäåìì îø éåáì àéáâé äé"å
äôééèï äîäåìì îø ñéîå ìåé äé
äôééèï äîäåìì îø ñéîå ìåé äé"å


äôééèï äîäåìì îø øîé àéáâé äé
äôééèï äîäåìì îø øîé àéáâé äé"å
ùðé äàçéí äôééèðéí ìáéú îùôçú àéáâé òí ùìåîé àæåìàé
ùðé äàçéí äôééèðéí ìáéú îùôçú àéáâé òí ùìåîé àæåìàé

äôééèï ñéîå ìåé òí ùìåîé àæåìàé
äôééèï ñéîå ìåé òí ùìåîé àæåìàé(, ) (24 ) 050-818-2424:
5. 29-6-2010 17:26
*
4. 21-6-2010 19:16
*

.
3. 21-6-2010 18:48
*
2. 20-6-2010 21:35
*
.
1. 20-6-2010 21:22
*
.
 
:
:
:
:
24   -    "

-
  : !
| " "
 
  : " "
| ' "
 
  ": - ""
| ' "
 
  : ' - ""
| ' "
 
  : - " "
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : - , !
| " "
 
  :
| " "
 
  :
| ' "
 
  :
| ' "
 

| | |