24   -   : "
: - 24

: "

" " " " ", " 24" ,

:   " 24"    " "
** **

òéúåðàéí åöìîéí îçëéí ìáåàå
òéúåðàéí åöìîéí îçëéí ìáåàå

äùø éùé ðëðñ ìàãîå
äùø éùé ðëðñ ìàãîå"ø òí òå"ã âøéï


äùø àìé éùé áëðéñúå ìàãîå
äùø àìé éùé áëðéñúå ìàãîå"ø áùéçä òí øàù éùéáú ñìåðéí ø' îùä áøæåáñ÷é åéåñé ãééèù îîåáéìé äîàá÷
éå
éå"ø äçéðåê äòöîàé äøá ìééæøæåï î÷áì àú ôðéå ùì äùø àìé éùé(, ) (24 ) 050-818-2424:
4. 27-6-2010 14:17
*
. . .
3. 27-6-2010 14:11
*

" "
.

"
.
2. ? 27-6-2010 13:34
*
?
1. 27-6-2010 13:14
*
.
" .
.
 
:
:
:
:
24   -   : "

-
  : -
| " "
 
  :
| " "
 
  : '' -
| " "
 
  " -
| " "
 
  ' " -
| ' "
 
  : -
| " "
 
  " " -
| " "
 
  -
| " "
 
  : " - "
| ' "
 
  " ' ' -
| " "
 

| | |