24    : " " "
: - 24

: " " "

, " , , " " " " ", " , ..

:   " 24"    " "
** 2525 - **

äùø àìé éùé, çáø äîåòöä éåñé ãééèù, åøàù éùéáú ñìåðéí
äùø àìé éùé, çáø äîåòöä éåñé ãééèù, åøàù éùéáú ñìåðéí

äùø àìé éùé, çáø äîåòöä éåñé ãééèù
äùø àìé éùé, çáø äîåòöä éåñé ãééèù


ñâï äùø ôøåù éåöà îäàãîå
ñâï äùø ôøåù éåöà îäàãîå"ø


éå
éå"ø äçéðåê äòöîàé äøá ìééæøæåï ëùáéãå á÷áå÷ äééï îäàãîå"ø


äøá ìééæøæåï òí øàù äéùéáä
äøá ìééæøæåï òí øàù äéùéáä


äùø àìé éùé áëðéñúå ìàãîå
äùø àìé éùé áëðéñúå ìàãîå"ø

áçåøé éùéáú ñìåðéí î÷áìéí àú àìé éùé
áçåøé éùéáú ñìåðéí î÷áìéí àú àìé éùé


ñâï äùø ìéöîï áéöéàúå îäàãîå
ñâï äùø ìéöîï áéöéàúå îäàãîå"ø
(, ) (24 ) 050-818-2424:
1. 28-6-2010 10:46
*
. . ".
 
:
:
:
:
24    : " " "

  : "
| " "
 
  : ' ' - ' '
| " "
 
  : " -
| ' "
 
  : " -
| ' "
 
  -
| " "
 
  1 -
| ' "
 
  : " ": " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : ' '
| " "
 

| | |