24   -    :

: - 24

:

, -2,600 , . " . 3 . " 24" - .

:   " 24"    " "
** ? ? ..**

: , . : - 24

äùøéôä äúôùèä àó ñîåê ìáúé äîâåøéí
äùøéôä äúôùèä àó ñîåê ìáúé äîâåøéí

ëåçåú äëéáåé ôòìå àó áúåê äùëåðåú
ëåçåú äëéáåé ôòìå àó áúåê äùëåðåú

ëåçåú äëéáåé åääöìä ôòìå àó áúåê äùëåðåú
ëåçåú äëéáåé åääöìä ôòìå àó áúåê äùëåðåú

ëåçåú äëéáåé åääöìä ùôòìå àó áúåê äùëåðåú
ëåçåú äëéáåé åääöìä ùôòìå àó áúåê äùëåðåú

äòùï äñîéê ùäéúîø ìâåáä
äòùï äñîéê ùäéúîø ìâåáä

òùï ñîéê äéúîø ìâåáä øá
òùï ñîéê äéúîø ìâåáä øá

äòùï äøá äâéò àó ìúåëëé øîú áéú ùîù
äòùï äøá äâéò àó ìúåëëé øîú áéú ùîù

äùîù äåñúøä áò÷áåú äòùï äøá ùäéúîø ìâåáä
äùîù äåñúøä áò÷áåú äòùï äøá ùäéúîø ìâåáä(, ) (24 ) 050-818-2424:
3. 1 6-7-2010 17:34
*
... ( )....
2. 30-6-2010 12:27
*
. . .
1. 30-6-2010 10:22
*
 
:
:
:
:
24   -    :

-
  -
| '''''''
 
  -
| " "
 
  :
| " "
 
  : -
| " "
 
  : -
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : -
| " "
 
  : 4 -
| ' "
 
  : -
| " "
 
  : -
| " "
 

| | |