24   -   :

:

" ' , " , , " 24" ..

: - 24   " "
 


äîôâéï äúòìó ìàçø ùäåëä ò
äîôâéï äúòìó ìàçø ùäåëä ò"é äùåèøéíäîôâéï ùäúòìó äåðç ò
äîôâéï ùäúòìó äåðç ò"é äùåèøéí ìéã ðééãú äîùèøä òã ìäâòú îã"à


 öååú îã
öååú îã"à îôðéí îäî÷åí àçã äôöåòéí ùäåëä åäúòìó
  

îùàéú éåöàú îäùèç ìàçø áéöåò äçôéøåú
îùàéú éåöàú îäùèç ìàçø áéöåò äçôéøåú


  äøä
äøä"ç ø' ùàåì ñéøåèä îîùôéòé áøñìá ááéú ùîù


äøä
äøä"ö ø' éò÷á îàéø ùòëèòø

äøä
äøä"ö ø' éò÷á îàéø ùòëèòø áñîåê ìî÷åí äçéìåì

 

" 24"(, ) (24 ) 050-818-2424


:

:
1. 4-7-2010 22:00
* "
2. 4-7-2010 22:00
*
3. 4-7-2010 22:00
*
4. 5-7-2010 09:53
*
5. ! 6-7-2010 19:04
*
" .
6. ! 13-7-2010 19:46
*
! !!!!!!!!!!!!
7. 18-7-2010 20:58
*
!!!!!!!
!!!!
 
:
:
:
    24   -   :
| | | |