24   -    ' ' ''

' ' ''

, , '' , , ' ' , '' , , ..

: 24   ' ''

" -
äîôâéðéí áùëåðú âàåìä
äîôâéðéí áùëåðú âàåìä
äôù÷ååéì ùäôéöå äôâéðéí
äôù÷ååéì ùäôéöå äôâéðéí
äôâéðéí áøçåá ùîâø - ìéã øùåú äùéãåø
äôâéðéí áøçåá ùîâø - ìéã øùåú äùéãåø


äîôâéðéí áçöø áéúå ùì ç
äîôâéðéí áçöø áéúå ùì ç"ë ôøåù

îúëåðï ìäòðé÷ ìäí ÷áìú ôðéí
îúëåðï ìäòðé÷ ìäí ÷áìú ôðéí
äîôâéðéí äú÷áìå áæøðå÷é îéí
äîôâéðéí äú÷áìå áæøðå÷é îéí


äøèéá àú äîôâéðéí òã ìùã òöîåúéäí
äøèéá àú äîôâéðéí òã ìùã òöîåúéäí
" 24"

(, ) (24 ) 050-818-2424:

:
1. ?? 23-6-2009 09:18
*
2. 25-6-2009 23:17
*
.
3. 30-6-2009 11:25
*
 
:
:
:
    24   -    ' ' ''
| | | |