24   -    "

"

" . 45 , . " "

: - "   " "

çáøé äîùìçú àöì îøï äâø
çáøé äîùìçú àöì îøï äâø"ò éåñó áäúééòöåú äìëúéú ìôðé éöéàúí


çáøé äîùìçú î÷áìéí àú áøëú îøï äøàùì
çáøé äîùìçú î÷áìéí àú áøëú îøï äøàùì"ö äøá òîàøçáøé äîùìçú áùãä äúòåôä áäúàøâðåú àçøåðä ìôðé äîøàúí ìîëñé÷å
çáøé äîùìçú áùãä äúòåôä áäúàøâðåú àçøåðä ìôðé äîøàúí ìîëñé÷å
" 24"

(, ) (24 ) 050-818-2424:

:
1. 11-1-2010 22:58
*
2. 123123 12-1-2010 22:07
* 132123

 
:
:
:
    24   -    "
| | | |