24   -   "" ' 3' ● !

"" ' 3' ● !

"" , , ' ' " ' 3', .

, " , ", " " , " ", .

, !!!

 

http://musaf.prog.co.il/

:    " "

àåìí äôàðì
àåìí äôàðì

180,000 îèø ùì çåèéí...
180,000 îèø ùì çåèéí...

îøëéáéí àú äãåëðéí
îøëéáéí àú äãåëðéí

îñëé òð÷ ùëåìí éåëìå ìøàåú
îñëé òð÷ ùëåìí éåëìå ìøàåú


äçãø ééçåã äôê ìçô
äçãø ééçåã äôê ìçô"÷....

îøåöéí îäúåöàä..
îøåöéí îäúåöàä..

îòùä äøëáä...
îòùä äøëáä...


úãøåëéí áùèç...
úãøåëéí áùèç...

æä îä ùúùúå...
æä îä ùúùúå...


îðë
îðë"ì ôøåâ 'çééí ãé÷îï' òí çáø áçô"÷...

äãåëðéí ÷åøîéí òåø åâéãéí...
äãåëðéí ÷åøîéí òåø åâéãéí...


àåìîé äéëìé îìëåú éåí â' äçì îùòä 10 åòã ùòåú äòøá äîàåçøåú...
àåìîé äéëìé îìëåú éåí â' äçì îùòä 10 åòã ùòåú äòøá äîàåçøåú...

" 24"

(, ) (24 ) 050-818-2424:

:
 
:
:
:
    24   -   "" ' 3' ● !
| | | |