24   -    ' '

' '

" ' ' '

.
" .
" " " "
" " " .
, .

: " 24"  


éçã òí ä÷øìéðñè âéåøà ôéãîï
éçã òí ä÷øìéðñè âéåøà ôéãîï

àöì äâø
àöì äâø"ç ÷ðééáñ÷é ùìéè"à

ááéúå ùì äâøç
ááéúå ùì äâøç"ô ùééðáøâ - øàù éùéáú úåøä àåø

éçã òí äàãîåø î
éçã òí äàãîåø î"úåìãåú àäøåï"áäãì÷ú ðøåú àöì äâø
áäãì÷ú ðøåú àöì äâø"ç ÷ðééáñ÷é ùìéè"à

" 24"

(, ) (24 ) 050-818-2424:

:
1. " " 30-12-2008 20:20
*
http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2548105&forum_id=771
2. 30-12-2008 22:41
*
3. 1-4-2009 01:37
*
? 300 !
 
:
:
:
    24   -    ' '
| | | |